تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


راهبردهاي مديريت پايدار جنگل هاي شمال ايران
موضوع:
جنگل و جنگلداري پايدار
جنگل وجنگلداري - ايران - مديريت
جنگل وجنگداري
پديدآورنده:
نويسنده: دكترعباس عليپورنخي
نويسنده: شيرزاد محمدنژادكياسري
ناشر:

ناقوس

314 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 1000 نسخه
978-964-377-972-6
تاريخ نشر:1396
قيمت :300000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :240000 ريال
موجود نيست

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد:اين كتاب تلاشي در توصيف مديريت مبتني بر توسعه پايدار در عرصههاي منابعطبيعي شمال كشور است. در تدوين اين كتاب از بيشترين ميزان منابع تحقيقاتي و پژوهشي كشور استفاده شده است كه اين مسئله بيانگر كاربردي بودن موضوعات اين كتاب براي شرايط حاكم بر جنگلهاي شمال كشور است. بخشهاي مختلف اين كتاب به ترتيب شامل "وضعيت جنگلهاي جهان و ايران"، "شرايط اقتصادي و اجتماعي استانهاي شمالي كشور"، "مديريت مبتني بر توسعه پايدار و نمونههايي از آن در شمال كشور"، "اهم فعاليتهاي راهبردي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور"، "بررسي و تحليل فضايي- مكاني استقرارگاههاي روستايي دامنههاي شمالي البرز" و همچنين "مديريت پايدار جنگلهاي شمال كشور" ميباشد. ويژگي خاص اين كتاب پيوند مسائل اقتصادي و اجتماعي جوامع بومي با مسائل فني حاكم بر جنگلهاي شمال كشور است. شايان ذكر ميباشد در فصل آخر از اين كتاب، پيوند و همراهي توامان سه مولفه علمي، اقتصادي و مشاركت در قالب مديريت پايدار جنگلهاي شمال تبيين ميگردد و راهكارهايي مناسب جهت تدوين طرح ملي پايدار جنگلهاي شمال كشور نيز ارائه شده است. شكلگيري طرح جامع مديريت جنگل نيازمند مديريت مبتني بر توسعه پايدار است. البته مديريت مبتني بر توسعه پايدار نيز به هماهنگي بين دستگاههاي دولتي و غيردولتي وابسته است. در اين راستا، اتخاذ تصميمات كارشناسي و بسترسازي براي واردات چوب و تامين بخش قابل توجهي از مواد اوليه كارخانجات چوب و كاغذ ضرورت دارد،. حفاظت و مديريت بر عرصههاي منابعطبيعي نيز منوط به فراهم ساختن سوختهاي فسيلي همانند نفت و گاز براي روستائيان است. همچنين اهداف طرحهاي جنگلداري ميبايست جداي از گزينه ثابت "توليد مستمر چوب و پايداري جنگل" به سمت گزينههايي متنوع همانند"حفاظت ازتنوعزيستي"، "استفادههاي چندمنظوره پايدار"، "توسعه توريسم"، "تفرج"، "آموزش"، "تحقيقات پايهاي و كاربردي"، "حفاظت از ميراث فرهنگي"، "مناطق حفاظتشده" و "حفاظت از راه و روش زندگي وابسته مردم به جنگل" تغيير يابد. در اين صورت اهداف سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان محيطزيست كشور به يكديگر نزديك شده، از سهمخواهي كارخانجات چوب و كاغذ و صنايع چوب كاسته ميگردد و به همان نسبت بر نقش ديگر مجريان كوچك و بزرگ افزوده خواهد شد. لازم به يادآوري است بيشك افزايش مشاركت مردم در طرح جامع مديريت جنگل براي حوزههاي آبخيز، مشكلات اجتماعي، اقتصادي و معيشتي آنان را كاهش داده و راه را به سوي مديريت مبتني بر توسعه پايدار عرصههاي منابع طبيعي هموار خواهد ساخت.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد